14 Jan

Chuy Jobs Vacancy in Bank Hà Nội

Position
Chuy
Company
Bank
Location
Hà Nội HN
Opening
14 Jan, 2018 30+ days ago

Bank Hà Nội urgently required following position for Chuy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Chuy Jobs Vacancy in Bank Hà Nội Jobs Details:

Trách nhiệm chung đối với Hồ sơ tín dụng

Bảo
đảm các hợp đồng tín dụng và tài liệu được sử dụng trong bộ hồ sơ vay tuân
thủ theo đúng các mẫu biểu quy định, nếu không có mẫu thì phải được Phòng
pháp chế thông qua. Đảm bảo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, công việc đảm
trách theo thời hạn quy định

Kiểm
tra đối chiếu các thông tin đưa ra trên tờ trình tín dụng về hồ sơ pháp lý,
kiểm tra lại kết quả tra thông tin CIC của CV QHKH, thông tin về xếp hạng
khách hàng, kiểm tra bản chất báo cáo tài chính nêu trong tờ trình tín dụng
đảm bảo báo cáo tài chính phân tích là báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán,
thông tin về tài sản bảo đảm và số liệu về giao dịch tiền gửi, tiền vay,
thu phí của khách hàng với PG BANK đúng với các thông tin ghi nhận trên hồ
sơ lưu trữ tại ngân hàng;

2. Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý
và hồ sơ bảo đảm tiền vay trước khi giải ngân

Thông
báo cho quản lý khách hàng về việc hoàn tất hồ sơ và thủ tục bảo đảm tiền
vay làm cơ sở để giải ngân.

Tập
hợp và lưu trữ theo quy định bản gốc giấy tờ sở hữu và giấy tờ pháp lý tài
sản bảo đảm tiền vay.

Thực
hiện thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.

Kiểm
tra tính xác thực dấu và chữ ký của khách hàng trên các hồ sơ pháp lý và hồ
sơ bảo đảm tiền vay.

Theo
dõi việc khách hàng mua và chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm Tài sản bảo đảm
cho PG BANK

Báo
cáo ngay với cấp có thẩm quyền những phát hiện về sự không hoàn chỉnh của hồ sơ pháp lý và bảo
đảm tiền vay.

3. Bảo quản hồ sơ pháp lý và
hồ sơ bảo đảm tiền vay

Đảm
bảo việc bảo quản an toàn hồ sơ pháp lý và hồ sơ bảo đảm tiền vay. Thực
hiện việc lưu trữ hồ sơ gốc, giấy tờ sở hữu tài sản bảo đảm và các chứng từ
có giá theo quy định.

4. Định giá và định giá lại
tài sản bảo đảm

Thực
hiện định giá Tài sản bảo đảm theo quy định.

Đôn
đốc các cán bộ CV QHKH đánh giá lại theo định kỳ (hàng năm) Tài sản thế
chấp là đất đai và bất động sản theo
quy định của PG BANK.

Đánh
giá lại tài sản cầm cố là chứng khoán và cổ phiếu định kỳ theo quy định.

Kiểm
tra và đôn đốc các cán bộ CV QHKH phân tích hàng tháng tình hình tồn kho
hàng hóa, các khoản phải thu của khách hàng; phát hiện và có kiến nghị xử


5. Theo dõi kiểm tra thời hạn
hợp đồng bảo hiểm và nhắc nhở CV QHKH

Độc
lập giám sát ngày hết hạn hiệu lực của các hợp đồng bảo hiểm, thư bảo lãnh.

Gia
hạn thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và thư bảo lãnh trước thời điểm
đến hạn.

Nhập
kho lưu trữ bản gốc chứng từ bảo hiểm và thư bảo lãnh.

6. Theo dõi việc nộp báo cáo
tài chính và hoạt động kinh doanh định kỳ của khách hàng

Theo
dõi định kỳ việc nộp các báo cáo định kỳ của khách hàng, như: báo cáo tồn
kho, công nợ, các báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp tình hình Hoạt động
kinh doanh…

7. Nghiệp vụ cho vay

Thực
hiện việc giải ngân, kết chuyển dư nợ cho vay từ hạn mức cũ sang hạn mức
mới, thu nợ, chuyển tiền theo quy định của Hợp đồng tín dụng.

Nhập
thông tin về lãi suất, phí dịch vụ của khoản vay vào hệ thống tin học, đảm
bảo khả năng thu lãi, phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn từ Khách hàng

Thực
hiện việc thu các loại phí khác liên quan đến khoản vay theo quy định hiện
hành của PG Bank.

8. Thực hiện việc kiểm tra kết
quả tra cứu CIC và xếp hạng khách hàng

Kiểm
tra lại kết quả tra cứu thông tin CIC của CN QHKH, thông tin về xếp hạng
Khách hàng, do CN QHKH đưa ra trong Tờ trình tín dụng.

9. Xác nhận kiểm toán

Đề
nghị và trả lời yêu cầu kiểm toán về việc xác nhận số dư tài khoản tiền vay
của Khách hàng.

Thu
các khoản phí phù hợp từ Khách hàng cho công việc này.

10. Quản trị phân hệ tín dụng
(trên hệ thống IT)

Nhập
nội dung phê duyệt hạn mức tín dụng vào phân hệ tín dụng (bao gồm những
điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết phải hoàn tất trước khi giải ngân).

Nhập
thông tin chi tiết về hạn mức tín dụng, bao gồm: các thông tin về khách
hàng, hạn mức tín dụng, mức độ tín nhiệm, lãi suất và phí… vào phân hệ tín dụng ngay khi hoàn tất
xong hồ sơ và thủ tục pháp lý của khoản vay; chịu hoàn toàn trách nhiệm về
tính chính xác của các thông tin nhập vào hệ thống.

11. Theo dõi ngày hết hạn hiệu
lực của hạn mức tín dụng

Độc
lập theo dõi ngày đến hạn trả nợ của các khoản vay hoặc ngày hết hạn hiệu
lực của các hợp đồng hạn mức tín dụng.

Thông
báo cho CN QHKH trong trường hợp có dấu hiệu chậm trễ trước thời hạn một
tháng.

12. Theo dõi hạn mức tín dụng
chưa giải ngân

Theo
dõi tất cả các hạn mức tín dụng đã được phê duyệt nhưng chưa giải ngân, báo
cáo cấp quản lý có thẩm quyền để có sự quan tâm và biện pháp thích hợp.

13. Kiểm tra những điều kiện
và cam kết đã thỏa thuận

Xem
xét một cách độc lập quá trình thực hiện những cam kết và thỏa thuận ban
hành khi phê duyệt hạn mức tín dụng của Khách hàng, phát hiện và lập báo
cáo về sự sai biệt, thông báo với CV QHKH, Phòng quản lý tín dụng và cấp
lãnh đạo có thẩm quyền để thực hiện những điều chỉnh và có biện pháp xử lý
thích hợp.

Báo
cáo tất cả các trường hợp vi phạm Hạn mức tín dụng được duyệt, yêu cầu Cán
bộ quan hệ khách hàng có sự điều chỉnh kịp thời phù hợp với quy định.

Những
điều kiện và cam kết cơ bản cần theo dõi, giám sát: Những cam kết tài chính
và phi tài chính; Những điều kiện chung theo luật định; biến động các khoản phải thu và hàng hóa
tồn kho; Vi phạm chính sách tín dụng của PG BANK; Tất cả những sự kiện liên
quan đến việc mất khả năng thanh toán của Khách hàng…

14. Cho vay đồng tài trợ

Quản
lý những hạn mức đồng tài trợ (nếu có) sau khi được phê duyệt.

15. Báo cáo, thống kê, bảo quản
và lưu trữ thông tin và hồ sơ tín dụng

Báo
cáo, thống kê theo quy định của Ban lãnh đạo PG Bank và của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam

Bảo
quản, lưu trữ và cập nhật bổ sung hồ sơ tín dụng.

Chủ
động đề xuất và tham gia công tác cải tiến quy trình và hồ sơ tín dụng.

16. Phát triển cá nhân

Nâng
cao hiệu quả làm việc của mình thông qua việc bổ sung các kiến thức chuyên
môn và các kỹ năng quản lý. Bên cạnh đó, cần phải lập ra các kế hoạch phát
triển năng lực cho cá nhân, các kế hoạch đào tạo, hỗ trợ từ cấp trên và
những người có kinh nghiệm

Tìm
hiểu các vấn đề có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh và các ngành nghề khác
để có được cái nhìn tổng quát về mọi vấn đề phát sinh trong thực tế kinh
doanh.

17. Tuân thủ

Tuân
thủ tất các các nguyên tắc đạo đức và các quy định nội bộ; đồng thời có
tính kỷ luật cao trong hành động

Hoàn
toàn tuân thủ các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân
hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex và các cấp có thẩm quyền khác.

18. Trách nhiệm khác: trách nhiệm khác do Ban lãnh đạo Chi nhánh giao
do nhu cầu công việc

Yêu cầu:
Nam, tốt
nghiệp đại học loại khá/giỏi trường Luật, các trường khối kinh tế


ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các TCTD. Ưu tiên ứng viên có kinh
nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.


kiến thức kinh tế nói chung và thế mạnh về một ngành cụ thể.


kiến thức pháp luật liên quan tới hoạt động cho vay của ngân hàng.

Sử
dụng tốt phần mềm vi tính văn phòng.

Sử
dụng được tiếng Anh trong công việc.


khả năng làm việc theo nhóm.

Chế độ và quyền lợi:
Mức
lương và đãi ngộ cạnh tranh

Môi
trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại

Rất
nhiều cơ hội thăng tiến


hội đào tạo và phát triển bản thân

Các
chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng


Jobs Vacancy Related to Chuy:

27Dec

Ctv Nphi Jobs Vacancy in Khai Thành phố Hồ Chí Minh. Khai Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ctv Nphi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Dec, 2017. Đã t ố t nghi ệ p c á c tr ườ ng Đ ạ i H ọ c lo ạ i kh á , gi ỏ i chuy ê n ng à nh bi ê n phi ê n dich ho ặ c hi ệ n đ ang l à Sinh Vi ê n n ă m cu ố i chuy ê n... ... Continue reading -->