11 Jun

Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Company
Ngh
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
11 Jun, 2018 13 days ago

Ngh Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for . Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:

( Mức lương: 12 - 20 triệu VNĐ )

 • Trách nhiệm:
 • Tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc kiểm soát chất lượng các công trường bao gồm:
+ Thiết lập các biểu mẫu ITP kiểm tra thứ nghiệm, các qui trình test kiểm tra thử nghiệm, các qui trình kiểm tra nghiệm thu các hệ thống MEP, qui trình kiểm tra bản vẽ hoàn công, qui trình trình duyệt vật tư thiết bị, qui trình bàn giao hoàn thành công trình, qui trình thu hồi vật tư thiết bị từ công trình,..;

+ Thiết lập các kế hoạch kiểm tra trực tiếp các Công trình;

+ Kiểm soát và giải quyết các sản phẩm không phù họp toàn bộ công việc của Ban bao gồm Bộ phận công trình, Bộ phận mua sắm và Quản lý kho;

 • Hướng dẫn các nhân viên QA/QC thực hiện chính xác các công việc hồ sơ thủ tục đảm bảo chất lượng trên công trường bao gồm: các việc liên quan đến trình vật tư, trình mẫu, thanh toán giá trị khối lượng các bên;
 • Đảm bảo chất lượng theo đúng Hợp đồng cho tất cả các dự án;
 • Kiểm soát hồ sơ QA/QC và báo cáo trực tiếp Trưởng ban hàng tuần.
 • Việc quản lý chung
 • Xây dựng và củng cố các biểu mẫu báo cáo tuần, tháng, quí, biểu mẫu báo cáo tổng hợp dự án về quản lý thi công.
 • Hoạch định và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức đánh giá kết quả quá trình và thực hiện công tác thống kê, phân tích, đo lường để đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống quản lý.
 • Lập kế hoạch, trực tiếp tổ chức, phân công nhiệm vụ các nhân viên chức năng dưới quyền trong ban triển khai các dự án của công ty.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, điều chỉnh các nhân viên cấp dưới để thực hiện các công việc được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ;
 • Chỉ đạo xử lý kịp thời các thông tin từ khách hàng khi có báo cáo hoặc yêu cầu;
 • Trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh ngoài khả năng nhân viên thuộc quyền;
 • Tham gia xây dựng quy trình, áp dụng duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Công ty;
 • Kiểm soát việc xây dựng, tổ chức lưu giữ, bảo mật các tài nguyên, hồ sơ liên quan ban;
 • Đánh giá kết quả thực hiện nhân viên dưới quyền và báo cáo theo quy định;
 • Chịu trách nhiệm liên đới về các sai phạm của nhân viên dưới quyền bao gồm và không giới hạn trong tài liệu, hồ sơ, số liệu, báo cáo, giao dịch, tiến độ, chất lượng, các nguyên tắc - chế độ quản lý, nội quy lao động của Công ty;
 • Thực hiện công tác đào tạo các nhân viên dưới quyền;
 • Chấp nhận đi công tác xa, thực hiện công việc trong mọi lúc, mọi nơi, nhằm đáp ứng yêu cầu hợp lý của khách hàng.


Jobs Vacancy Related to :